Home > People

People

Research Staff

 • ANAYAMA, Makoto
 • MATSUYAMA, Masayuki
 • MICHIMOTO, Hisashi
 • MORI, Akihiko
 • MORISHITA, Noriki
 • MOTOHASHI, Atsuhi

Adjunct Research Fellows

Shimomura Fellow (Overseas Visiting Scholar)

Visiting Scholars

 • ISHIDA, Hidekazu
 • KAGAYA, Tetsuyuki (Hitotsubashi University)
 • KOMIYA, Masaaki
 • KONISHI, Noriyuki (Aoyama Gakuin University)
 • KUNINORI, Morio (Hosei University)
 • NODA, Kentaro (Rikkyo University)
 • NOMURA, Koji (Keio University)
 • TAMURA, Masaoki (Kyoto University)
 • WATANABE, Shuji (Nihon University)
 • YOSANO, Tadanori (Kobe University)
 • YOSHIMURA, Koichi

Staff

 • HOSHINO, Sakume
 • ISHII, Tomoko
 • IIZUKA, Yoshiyuki
 • IWAMOTO, Reiko
 • JINBO, Taeko
 • KAWAGUCHI, Momoko
 • KOBAYASHI, Mihoko
 • MURAYAMA, Mitsugu
 • OKAMOTO, Toyoko
 • SAKAUCHI, Erika
 • SUZUKI, Aya
 • SUZUKI, Junko
 • YAMAMOTO, Kyoko
 • YAMAMOTO, Mayuko
 • WATANABE, Sayumi